A fiatfalvi unitárius orgona rövid története*

Az első adatokat az orgonáról Nt. Lőrinczi Lajos esperes lelkészképesítő dolgozatában találjuk: „az első nyomot az orgona történetében 1846-ból kaptam (azelőtt valószínűleg nem is volt orgona), amikor 550 Mfrt. értékű orgonára kötöttek szerződést. Ezt az összeget gyűjtés útján akarták előteremteni, el is indult a gyűjtés, de mikor már az összeg egy helyen lett volna, az 1849-es román dúláskor, a fosztogatók áldozatául esett. De a pénzt mégis összegyűjtötték, mert az 1850-es esperesi vizsgálószék örömmel állapítja meg, hogy a templomba egy szép orgona épül.”

Építését követően többször javították. Ezek szerint 1855-ben kisebb javítást eszközöltek rajta. 1868-ban 10 forintért javították meg, ami egy nagyobb javítást feltételez, mert ebben az időben az egyházközség 2 erdőpásztorának három évre 4 forintot fizetett ki.

A keblitanácsi gyűlés jegyzőkönyve szerint 1941-ben „az orgona használhatatlan”

A második világháború után 1949-ben meghívják Magyari Árpád orgonajavító mestert. A mesterben azért bíztak meg, mert előzőleg 1931-ben a reformátusok orgonáján végzett pótlási, kitakarítási és hangolási munkálatokat. Sajnos a javítás nem úgy történt, ahogy a fiatfalviak képzelték. Magyari Árpád az előleget és a fém sípokat elvitte, de az orgonát nem javította meg. 1948 telétől 1951-ig az unitáriusok, a reformátusok orgonáját használták.

1951 szeptemberében a keblitanácsi gyűlésen bejelenti a lelkész, hogy „tudomására jutott az, hogy Magyari Árpád orgona építő mester a segesvári ügyészségen le van tartoztatva s 376 drb. orgona síp annak az egyháznak a tulajdonába jutnak, amelyik az igényét hamarabb bejelenti.”

A 70-es években pénzt gyűjtenek, orgona alapra, majd 1972-ben a közgyűlés elhatározta „hogy minden héten önkéntes alapon, családonként 2 tojást vagy értékét fizessék be a családok az egyházközség pénztárába, az összeg „orgona alapként” kezeltessék.” Bár 1973-ban a gyenge gyűjtésről számolnak be, mégis 1975 augusztusában olvashatjuk a jegyzőkönyvben: „az egyházközség 30 éve hiányát 4 évi gyűjtés áldozatával sikerült pótolni. Ugyanis, július első napjaiban Kolozsváron megvásárolták az elektromos orgonát 32400 lei költséggel. Az összeg kifizetéséhez kölcsönt vettek fel 5.000 lei összegben, melynek az összegyűjtése sürgős egyházközségi feladat. Az orgona az eddigi próbák szerint nagyszerűen beválik és betölti a hozzá fűzött reményeket. Közgyűlés nagy örömmel és megelégedéssel vette tudomásul az új elektromos orgona megvásárlását. Könnyes szemekkel hallgatta az orgona hangjait. A könnyeket az öröm csalta a szemekben.”

Közben az orgona megmaradt sípjait és alkatrészeit az 1997-es templomjavítási munkálatok alkalmával, összeszedvén megőrzésre, elhelyezték az egyházközség egyik melléképületébe.

2000-ben viszont a tervek között szerepel az egyházközség régi orgonájának rendbetétele is. 2004-ben egy új orgona beszerzését javasolják, amihez az amerikai testvérgyülekezet anyagi segítségét kérik. 2007-ben pedig, a következő elszomorító hírt olvassuk a jegyzőkönyvben: „Az orgona nem javítható, ezért a régi alkatrészeket oda kell adni, ahol szükség van rá az egyház keretében.”

2015-ben a keblitanács, majd a közgyűlés elhatározza, hogy a régi orgonát megjavíttatja.

A javítási munkálatokra Pap Zoltán székelyudvarhelyi orgonaépítő mestert kérték fel. Ezen határozat eredményeként készült el az orgona 2016. február közepére.

Önerőből nem lett volna képes a gyülekezet kivitelezni e projektet, de a bátor elhatározás után támogatók és pályázat által fedezték a költségeket.

Az orgona újjáépítését támogatták:

A Fiatfalvi „Székely” Közbirtokosság.

Hargita Megye Tanácsa.

A River Roadi Unitárius Univerzalista Gyülekezet.

Székelykeresztúr Város Önkormányzata.

Az egyházközség áldozatkész hívei.

Öröm volt tapasztalni, hogy minden támogató fontosnak tartotta a munkálat elkezdését és kivitelezést, és támogatásával segítette azt. Köszönet érte.

Külön kiemelem azt az áldozatkészséget, amelyet a gyülekezeti tagok tanúsítottak. Adja Isten, hogy további terveink rendjén is hasonló hozzáállással és eredményességgel tudjunk együtt munkálkodni.

Szóljon az orgona Isten dicsőségére!


*Összeállítva Lőrinczi Lajos lelkészképesítő dolgozata, valamint Márk Attila a fiatfalvi unitárius orgonáról szóló írása alapján.